ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Морава е партньор на Община Свищов по проект
BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР).
       За изпълнение на дейностите по проекта са сформирани три групи:
Дейност 5 - "Историята на моето родно село. Краеведска дейност - история, бит и поминък"
Дейност 6 - "Мултиетническа културна стая"
Дейност 7 - "Мъдростта, скрита в приказките и поговорките от различните етноси"

Срок на изпълнение на дейностите - 12 месеца

начало: 31.01.2022 г.     край: 31.01.2023 г.

        Дейностите имат за цел запознаване с културното наследство и неговата значимост, като основен фактор за развитието на обществото в условията на глобализация, придобиване на нови знания от учениците за културното мнгообразие от традиционни празници, обреди, включително традиционни ястия и обичаи на различните етности, верски и културни общности, за да ги оформи като толерантни личности.

Информация за проекта

Работа по отделните дейности
Дейност 5 - "Историята на моето родно село - краеведска дейност"
Дейност 6 - "Мултиетническа културна стая"
Дейност 7 - "Мъдростта, скрита в приказките и поговорките от различните етноси"