В  ОУ ”Св.св.Кирил и Методий“ с. Морава;общ. Свищов,съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до VII клас. Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика, се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Учебна  2020/2021 година
В ОУ ”Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава; общ. Свищов за учебната 2020/2021г. са сформирани следните групи за занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование:
„Приятели на природата“  за ученици от V-VI клас
Тематична област: Природни науки - ръководител Йонка Йозова
„Успешната  математика“  за ученици от VII клас
Тематична област: Математика, - ръководител Нуршен Цветанова

Учебна  2018/2019 година
През втория срок на учебната 2018/2019 година, след проведено анкетно проучване сред учениците и възможностите на училището, с решение на педагогическия съвет са сформирани клубове за занимания по интереси(съгласно ПМС 289 ОТ 12.12.2018г.):

Клуб"Скрач приятели"- за ученици от начален курс, с ръководител Валентина Миланова;  

Учебна  2019/2020 година
В ОУ ”Св.св.Кирил и Методий“ с. Морава;общ. Свищов за учебната 2019/2020г. са сформирани следните групи за занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование:
„Млад природолюбител“  за ученици от V-VI клас
Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Биологически науки-ръководителДиана Христова
„Успешната  математика“  за ученици от VII клас
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Приложна математика-ръководител Павлинка Маринчева
„Спортувам за здраве“ за ученици от III-IV клас
Тематична област: Спорт, Тематична подобласт: Колективни спортове -ръководител Дияна Георгиева