Медиатор

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област – 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
1.1 Цели на програмата:
- Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;
- Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи и на техните родители;
- Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;
- Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.
1.2 Обхват на програмата:
Национален – всички държавни и общински училища.

2. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

Дейност № 1 „Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“

Дейност № 2 „Организиране и провеждане на дейности на образователните медиатори и/или социалните работници с родителите на учениците от училища с концентрация на ученици от уязвими групи“

3. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Продължителност на дейностите по програмата – 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.