Персонал

Директор:
Диана Атанасова Христова
Начални учители
Дияна Георгиева
класен ръководител на І-ІІІ клас
Валентина Миланова
класен ръководител на ІІ-ІV клас
Виолета Стефанова
старши учител в ГЦОУД
Прогимназиални учители
Йонка Йозова
класен ръководител на V-VІ клас
Нелка Иванова
класен ръководител на VІІ клас
Нуршен Цветанова
математика и информ. технологии
Административен персонал
Кирилка Николова Димитрова
завеждащ административна служба
Неличка Иванова Владимирова
счетоводител
Атанас Йорданов Борисов
шофьор автобус
Вера Иванова Бирюченко
образователен медиатор
Анелия Йорданова Макавеева
чистач