Документи

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Наименование на административната услуга
Основание
Информация
Заявление
Приемане и преместване на ученици в държавните и общински училища
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149
Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 107, ал. 3
Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование
Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 45
Изтегли информация
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Закон за предучилищното и училищното бразование; Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.123 до чл.128 вкл.).
Изтегли информация


Други документи


ИЗПИТИ

1. Заповед за организирана допълнителна изпитна сесия
2. Заповед за СФО