АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Наименование на административната услуга
Основание
Информация
Заявление
Приемане и преместване на ученици в държавните и общински училища
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149  
Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 107, ал. 3 Процедура и заявление
Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 45  

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Закон за предучилищното и училищното бразование; Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.123 до чл.128 вкл.).

 

 

 

Други документи

ИЗПИТИ