АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Наименование на административната услуга
Основание
Информация
Заявление
Приемане и преместване на ученици в държавните и общински училища
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149  
Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 107, ал. 3 Процедура и заявление
Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 45  

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Закон за предучилищното и училищното бразование; Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.123 до чл.128 вкл.).

 


Други документи

1. Годишен план за дейността на училището

2. Организация на учебния ден

3. Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

4. План за противодействие на училищния тормоз

5. Правила за организиране на работата на дейността в условията на COVID-19

6. Програма за превенция на ранното напускане на училище

7. Правила за организиране на обучението в електронна среда

8. Процедура за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

9. Правилник за дейността на училището за 2020-2021 г.

10. План на комисията по етика

11. План-програма БДП 2021 г.

12. Заповед за комисия план прием 1-5 клас 2021-2022

13. Заповед план -прием 1-5 клас 2021-2022

14. Стратегия за развитие на училището 2020-2024

15. График за консултациите на учителите

16. График ОРЕС

17. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване

18. Мерки за повишаване на качеството на образованието

 

 

Самостоятелна форма на обучение

1. Заповед за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение (СФО)

2. Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за учениците в СФО през учебната 2020/2021 година
3. Заповед за промяна на изпитна сесия в СФО