Проекти

Национални програми

Финанси

Връзки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини и съобщения
ОБЯВА
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", село Морава
обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:
Образователен медиатор
Документи за изтегляне
Заповед за откриване на процедура по подбор
Обява медиатор
Процедура по подбор
Заявление
CV - приложение 1
Декларация - приложение 2

Панорама на образованието - Свищов 2023

Община Свищов и отдел „Образование“ организират
„Панорама на образованието – Свищов 2023“

09.06.2023 г. (петък)

12:00 часа, ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“

Откриване и представяне на държавния план – прием за учебната 2023/2024 г.

https://obrazovanie-sv.bg/panorama-na-obrazovanieto-v-svishtov-zapochva-na-9-yuni/

https://www.facebook.com/obrazovanievsvishtov/posts/pfbid0w1kHZugU7omjnL4qkXrtrLHjzS36g6iy
DX1VZN8vNbczVitpaJbkwVqCqt8zJkTKl

Форум „Процеси и явления в природата“

      ОУ с.Морава участва във форум по природни науки на тема „Процеси и явления в природата“, който се проведе в Регионалното управление на образованието гр. В.Търново.. Събитието се организира от Инспектората за втора година и в него се включиха 17 екипа от 10 училища в областта.В проявата участваха ученици от V, VI и VII клас.

       ОУ с.Морава участва с екип от двама ученици от 5 клас- Анхел Петров и Даяна Русева, който представиха забавен опит-„Змията на фараона“, проведен в часовете за занимания по интереси. Двамата петокласници получиха грамоти за отлично представяне и подаръци, връчени от началника на РУО инж. Розалия Личева.

 

„Европейски ден на спорта в училище“ - 30.09.2022 г.

 

Европейският ден на спорта в училище бе отбелязан на 30.09.2022 г. в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Морава, общ. Свищов със спортен празник

“ Спортувам и пазя чисти училището и двора“. Тази година е осмото издание на инициативата,която цели представяне на здравословен начин на живот и намаляване на процента неактивни граждани в България.

В организирания спортен празник учениците участваха в подвижни и щафетни игри, футбол,баскетбол, състезания по тенис на маса и лека атлетика. Допълнителна тема в кампанията “Зелено образование чрез спорт” е инициативата “Спорт #БезОтпадъци“ затова се проведоха различни физически игри, посветени на намаляването и рециклирането на отпадъци.

Главната цел на инициативата е популяризиране на физическото възпитание и спорт, създаване на условия за забавление и развиване на нови социални умения сред учениците.

 

 

ОБЩИНА СВИЩОВ ОТЧЕТЕ ПРЕД ПАРТНЬОРИ И МЕДИИ НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ“

Община Свищов организира информационна пресконференция за представяне изпълнението на дейностите на стартиралият през м. декември 2021 г. проект „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“. През изминалите малко повече от шест месеца, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0015-С01“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. успешно се изпълняват 23 дейности, а 1 предстои да се реализира, съобразно одобрените план-графици. Събитието се проведе на 11.07.2022 г. в зала
№ 1 на Община Свищов.
За участие в пресконференцията бяха поканени медии, партньори, представители на асоциираните партньори, обучаващи организации, образователни и социални институции, работодатели, както и участници в дейностите по проекта.
Пресконференцията беше открита от д-р Анелия Димитрова-зам.-кмет и ръководител на проекта, която представи гостите и предварителният дневен ред. С приветствие към участниците се обърна д-р Генчо Генчев-кмет на Община Свищов, които поздрави екипа за упоритата работа и сподели дълбоката убеденост, че именно такива проекти за хората в затруднена житейска ситуация, младежите и децата са инвестиция в бъдещето защото носят конкретни ползи и резултати с човешко измерение. Свои впечатления изразиха ръководители на партньорите г-жа Е. Захариева-Дирекция „Бюро по труда-Свищов“, г-жа А. Матова- ДГ “Васил Левски“, г-жа Д. Христова- ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Морава и г-жа М. Маркова- СУ „Цветан Радославов“. Те изразиха огромната си удовлетвореност и благодарност към Община Свищов, че са част от огромен екип, вкл. педагози, психолози, социални работници, експерти и специалисти, които са въвлечени в дейности за постигане на целта на проекта-предоставяне на т.н. "комплексен пакет услуги, съобразно нуждите", който да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване, намаляване на бедността и трайна интеграция в общността.
В два отделни презентационни модула беше представена информация за текущото изпълнение, конкретните резултати и напредъка на дейностите в съответствие с приоритетите на финансиращите Оперативни програми.
Д-р А. Димитрова представи основните резултати по ОП РЧР. Представи дейността на създадения Център „Компас“, които посрещна и се погрижи за украинските бежанци и хората в нужда от община Свищов. За 40 участника беше отчетен повишен интерес за квалификация, образование и заетост. През обучения са преминали 65 участника. Осигурена трайна заетост между 6 и 17 месеца за 45 лица, представители на различни обществени групи, вкл. и 12 младежи и специалисти с висше образование, които са насочени от БТ-Свищов. Към момента в Община Свищов и в кметствата работят общо 33 представители на уязвими обществени групи, което им дава финансова независимост и възможност за достоен начин на живот.


Г-жа М. Перникова- представи дейностите по ОП НОИР, които се изпълняват от Община Свищов и партньорите. Общо 13 дейности се финансират в рамките на интегрираният проект по ОП НОИР. За изпълнението на дейностите са организирани групи за деца и родители, са назначени 29 ръководители на групи, 1 музикален ръководител, 2 психолози, 1
ресурсен учител, 1 социален работник, 1 медиатор, 1 социален работник и 1 помощник- възпитател. Създадена е Монтесори среда с мебели, играчки и игри за сензорно развитие, математика, български език, природа, практически живот и др. Организирани допълнителни занимания за деца и ученици, за които българския език не е майчин и /или срещат затруднения. Работи се за подобряване здравно-хигиенният статус на уязвими обществени групи. Социална интеграция и преодоляване на негативни стереотипи, чрез спорт и изкуство. Стремежът е, чрез изпълнение на дейностите да се създаде равен достъп до качествено, стимулиращо личностното развитие образование, включително и чрез адаптирана образователна среда и услуги за деца и възрастни.
Основен акцент в обобщенията на модераторите, както и изразеното от партньорите мнение, е че дейностите оказват съществена промяна и положително въздействието върху представителите на уязвимите обществени групи, включително родители, деца и ученици.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

 

 

 

 

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Морава участва в организиранети от РУО Велико Търново междуучилищни събития по проект "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ".
Програмата за провеждане на междуучилищните събития може да изтеглите от тук.