Новини и съобщения

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Морава, общ. Свищов обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността Образователен медиатор".
График на планираните проектни/творчески дейности І - ІІІ клас за периода 17.06.2021 - 23.06.2021 година

В ОУ "Св.св. Кирил и Методий" се проведе Маратон на четенето под наслов "На мойто детство люлката е тук" - литературно четене на творби/откъси от творби от български автори, посветени на родината,на българския език и на светите брата Кирил и Методий"- инициатива от кампанията на РУО гр. Велико Търново"Май-месец на образованието, културата и духовността".

Вижте видеоклип от Маратона на четенето.