Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три стопански години - 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 г. на училищни земеделски земи в землищата на село Морава, собственост на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Морава, общ. Свищов

Срок за отдаване под наем - три стопански години.
Дата за провеждане на търга - 24.06.2024 година от 10,30 часа
Срок за подаване на тръжни документи - до 16:30 ч. на 21.06.2024 г.

Документи за провеждане на търга
Заповед за провеждане на търга
Тръжни документи
Заповед за резултатите от търга