ПРЕДСТАВИТЕЛНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИЗЯВА

       

На 27 януари 2023г. в НЧ “Светлина -1911“ с. Морава се състоя представителна заключителна изява “Фолклорът на различните етнически общности от община Свищов – извор на мъдрост, красота и родолюбие“. Събитието е част от реализацията на проект по договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С02„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C02, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
Във фоайето на читалището бе организирана изложба със снимки, табла и материали от дейностите на групите по проекта. Фоклорният празник  започна с презентация. Учениците  пресъздадоха три празника с общ елемент: християнския- "Сирни Заговезни", мюсюлманския -"Рамазан Байрам" и ромския-"Банго Васил" (Василица).
Представени бяха драматизации на приказки на различните етноси:“Галената дъщеря“,“Забавленията на падишаха“ и „Умният ром“.
Учениците пяха народни песни  и изказаха мъдрости от пословици и  поговорки. Гости на  празника  бяха представители на Община Свищов,на кметства и културни институции  от  съседните села,общественици и родители. Празникът завърши с  аплодисменти и благодарности към труда на всички участници, които спомогнаха за осъществяването на този празник за добротата и красотата в отношенията между хората.

 

Галерия

 

 

 

 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” село Морава, община Свищов е партньор на Община Свищов по проект BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР).

       За изпълнение на дейностите по проекта са сформирани три групи:

Дейност 5 - “Историята на моето родно село. Краеведска дейност - история, бит и поминък“,
Дейност 6 - “Мултиетническа културна стая“
Дейност 7 - „Мъдростта, скрита в приказките и поговорките от различните етноси“.

 

Срок на изпълнение на дейностите – 12 месеца

начало: 31.01.2022г.            край: 31.01.2023г.

 

       Дейностите имат за цел запознаване с културното наследство и неговата значимост, като основен фактор за развитието на обществото в условията на глобализация, придобиване на нови знания от учениците за културното многообразие от традиционни празници, обреди, включително традиционни ястия и обичаи на различните етнически, верски и културни общности, за да ги оформи като толерантни личности
                                                                                    

 

Информация за проекта

Работа по отделните дейности
Дейност 5 - "Историята на моето родно село - краеведска дейност"
Дейност 6 - "Мултиетническа културна стая"
Дейност 7 - "Мъдростта, скрита в приказките и поговорките от различните етноси"